Zákon o střetu zájmů

Registr oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaných veřejnými funkcionáři podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

 
Nejdůležitější odkazy
(výtah nejdůležitějších odkazů z článku)

 

Podávání oznámení
Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ukládá veřejným funkcionářům mj. povinnost podávat oznámení o
  • a. jiných vykonávaných činnostech,
  • b. majetku nabytém v průběhu výkonu funkce,
  • c. příjmech, darech a závazcích.
Veřejnými funkcionáři jsou
  • a. členové zastupitelstva obce, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,
  • b. členové rady obce, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,
Povinnost podat oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech darech a závazcích vzniká veřejným funkcionářům poprvé za rok 2007, přičemž lhůta k podání oznámení je do 30. června 2008. Veřejní funkcionáři, kteří v průběhu roku ukončili výkon funkce, podávají oznámení do 30 dnů od ukončení výkonu funkce.
Oznámení se podávají na formuláři vydaném vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 578/2006 Sb.
 
Registr oznámení
Registr oznámení obsahuje veškerá oznámení činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech darech a závazcích podaná veřejnými funkcionáři. Registr vede evidenční orgán, kterým je starosta obce.
Registr je veden v písemné formě.
 
Nahlížení do registru
Každý právo nahlížet do registru, a to na základě písemné žádosti. Lze nahlížet do registru v písemné nebo elektronické podobě.
Žádost se podává osobně v úředních hodinách v budově Obecního úřadu  Milíkov, 739 81 Milíkov.  O každém nahlédnutí do registru se provede záznam do protokolu s uvedením osoby, která nahlížela do registru, předmětu dotazu a data a času poskytnutí informace.
 
Nahlížení do registru v písemné podobě
Nahlížení do registru v písemné podobě je možné v úředních hodinách - kancelář OÚ.
 
Nahlížení do registru v elektronické podobě
Nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě je možné po přidělení uživatelského jména a přístupového hesla. Uživatelské jméno a přístupové heslo spolu s internetovou adresou pro vstup do elektronického registru uděluje na základě podané žádosti evidenční orgán.
Přístupové údaje budou žadateli přiděleny po ověření žádosti (předložení občanského průkazu). Internetová adresa pro vstup do elektronického registru může být žadateli na základě jeho žádosti zaslána též na jeho e-mailovou adresu.
Oznámení jsou v registru uveřejněna ve formátu PDF. U oznámení podaných v elektronické podobě je podpis na jednotlivých stránkách oznámení nahrazen zaručeným elektronickým podpisem.
Na základě přiděleného uživatelského jména a přístupového hesla lze nahlížet do registru v elektronické podobě po dobu 48 hodin od prvního přístupu do registru.
 
Elektronický registr oznámení obce Milíkov
 
Přestupky
Přestupku se dopustí ten, kdo
  • používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře,
  • neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě.
    Za přestupek lze uložit pokutu do výše 100 000 Kč