Místní agenda 21

ma21.png

Místní Agenda 21 (MA21) je programem konkrétních obcí, měst, regionů, který zavádí principy trvale udržitelného rozvoje do praxe při zohledňování místních problémů. Je tvořen za účasti a ve spolupráci s občany a organizacemi a jeho cílem je zajištění dlouhodobě vysoké kvality života a životního prostředí na daném místě. MA21 je časově náročný proces, který prostřednictvím zkvalitňování správy věcí veřejných, strategického plánování (řízení), zapojováním veřejnosti a využíváním všech dosažených poznatků o udržitelném rozvoji zvyšuje kvalitu života ve všech jeho směrech a vede k zodpovědnosti občanů za jejich životy i životy ostatních. Mnohé z aktivit a programů směřujících ke zlepšení kvality života a životního prostředí ve městech/obcích/regionech by se daly nazvat MA21. Jednotlivé činnosti musí být ovšem součástí dlouhodobé, jasně stanovené a veřejností přijaté strategie udržitelného rozvoje. MA21 může iniciovat kdokoliv (místní správa, neziskové organizace, škola, i jednotlivci). Iniciační skupina by měla zapojit co největší množství obyvatel ke tvorbě akčního plánu, který musí být následně zaštítěn politicky.   (převzato z portálu www.ma21.cz)

  

Co je místní (lokální) Agenda 21?

  

I když se tento název možná zdá být poněkud zvláštní, je možné ho snadno vysvětlit: 

 

Místní    odkazuje na Vaše vlastní místo působení, bydliště, obec, případně region.

  

Agenda   je slovo latinského původu a znamená program nebo také seznam věcí, které je třeba udělat, aby bylo dosaženo cíle.

  

21   znamená, že se jedná o to, co musíme udělat pro (v) 21. století, vyzívá k uvažování v delším časovém horizontu.

 

Místní agenda 21

 

Hledá řešení ve spolupráci se všemi složkami místního

společenství, takže odráží také jejich potřeby.

 

Zohledňuje dopady rozhodnutí na všechny oblasti života

a v delším časovém horizontu.

 

Propojuje probíhající aktivity. Zapojuje veřejnost již do

plánování i do realizace plánů.